top of page

Algemene Voorwaarden – LOYALBEE Business

 

Gebruiker: Gebruiker is de contractant waarmee LOYALBEE B.V. een overeenkomst sluit of heeft gesloten.

 

Algemeen

LOYALBEE maakt het mogelijk om met minimaal apparatuur waaronder een smartphone, zoals –maar niet beperkt tot– de iPhone, Gebruikers en Consumenten met elkaar te digitaal te verbinden. Alle benodigde software wordt digitaal beschikbaar gesteld via het internet en de bij de smartphone/tablet horende app store. De minimale vereiste voor Gebruiker om gebruik te kunnen maken van de LOYALBEE Business is een LOYALBEE Business account waarmee Gebruiker kan inloggen. LOYALBEE Business functionaliteiten kunnen beperkt zijn tot hetgeen de gekozen abonnementsvorm toelaat.

Kosten

 1. Aan het gebruik van de LOYALBEE software en producten zijn voor de Gebruiker kosten verbonden. Deze kosten zijn opgenomen in de prijslijst die voor een Gebruiker onder opgave van zijn gegevens te alle tijden op te vragen zijn bij LOYALBEE.

 2. LOYALBEE behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen ten alle tijden te kunnen wijzigen.

 3. Prijswijzigingen die betrekking hebben op lopende Abonnementen zullen gecommuniceerd worden met de Gebruiker. Indien Gebruiker het niet eens is met een prijswijzigingen, dient Gebruiker dit binnen 30 dagen na de bekendmaking schriftelijk aan LOYALBEE door te geven.

 4. LOYALBEE producten en/of diensten zullen –mits anders overeengekomen– worden opgeleverd nadat de bijhorende betaling door Gebruiker volledig is voldaan. Betalingstermijn betreft 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Maandelijkse kosten worden met een machtiging automatisch geïncasseerd of per digitale factuur.

 5. Gebruiker heeft geen recht tot restitutie of creditering van een product welke beperkt is tot het gebruik van de LOYALBEE software.

 

Beëindiging van overeenkomst

 1. Deze overeenkomst is een overeenkomst van bepaalde tijd, te weten aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden.

 2. In geval van opzegging door de Gebruiker zonder wederzijds akkoord, geldt dat een ondubbelzinnige opzegging uiterlijk 30 dagen voor het einde van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst schriftelijk bij LOYALBEE dient te zijn ontvangen.

 3. Indien de overeenkomst na 12 maanden niet tijdig –met in achtname van de opzegtermijn van 30 dagen voorafgaand aan het einde van de looptijd van de overeenkomst– is opgezegd, wordt de overeenkomst omgezet naar een maandelijkse overeenkomst welke met een opzegtermijn van 30 dagen schriftelijk kan worden opgezegd. De Gebruiker blijft alsdan gehouden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende betaalverplichtingen te voldoen.

 4. LOYALBEE behoudt het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te kunnen beëindigen en verdere nakoming van haar plichten onder de overeenkomst op te schorten als;

 5. Gebruiker te kort schiet in de plichten die zij onder deze overeenkomst heeft.

 6. Gebruiker surseance van betaling wordt verleend, failliet wordt verklaard, een regeling met haar schuldeisers treft.

 7. Er een wijziging in de bedrijfsactiviteiten plaatsvindt waaronder ontbinding, overname, fusie dan wel splitsing.

 8. Indien de Gebruiker kwetsende,discriminerende, pornografische danwel seksueel georiënteerde content plaatst.

 9. In geval van beëindiging van de overeenkomst tussen LOYALBEE en Gebruiker kan LOYALBEE niet gehouden worden tot enige creditering en/of restitutie van alle onder artikel ‘Kosten’ vermelde bedragen of verrekeningen uit welke hoofde dan ook.

Aansprakelijkheid

 1. LOYALBEE behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van alle door LOYALBEE beschikbaar gestelde software te allen tijde zonder verplichte communicatie of overeenstemming te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

 2. De Gebruiker is te allen tijde zelfverantwoordelijk voor de inhoud, afbeeldingen en overige via LOYALBEE beschikbaar gestelde gegevens, ongeacht of deze door de Gebruiker zelf, door derden of met assistentie van LOYALBEE zijn geplaatst. LOYALBEE kan de juistheid van alle –al dan niet gedeeltelijke– gegevens niet garanderen en aanvaardt hier geen aansprakelijkheid voor.

 3. LOYALBEE is nimmer aansprakelijk met betrekking tot de uitvoering en transacties tussen Gebruiker, Consument en eventuele derden waaronder –en niet beperkt tot– bijvoorbeeld eventuele partners.

 4. LOYALBEE is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.

 5. LOYALBEE kan op geen enkele wijze garanderen dat gebruik van de door LOYALBEE beschikbaar gestelde software zal leiden tot het stijgen van winkelbezoeken, omzetcijfers of winstcijfers.

 6. LOYALBEE is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van welke soort dan ook, veroorzaakt in de (rechts)relatie tussen de Consument en de Gebruiker of in het kader van de totstandkoming daarvan.

 7. LOYALBEE is op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel of verderf, voortvloeiende uit het gebruik van LOYALBEE software, diensten en producten.

 8. LOYALBEE kan door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gehouden tot het vergoeden van enige schade veroorzaakt door een tekortkoming, beperking, uitblijven van beschikbaarheid, technische storingen of dataverlies bij de software, diensten en producten.

 9. De Consument gaat door gebruik te maken van een van de diensten van LOYALBEE geen overeenkomst aan met LOYALBEE, maar met de Gebruiker. LOYALBEE kan niet worden gehouden tot het leveren van een prestatie, goed of dienst aan de Consument op grond van een stempelkaart, voucherkaart, eventticket, klantenkaart, cadeaukaart, promotie of anderszins.

 

Overmacht

 1. LOYALBEE is niet verantwoordelijk voor het –al dan niet tijdelijk– niet kunnen leveren van de Dienst, Producten en/of Toegang tot de software indien er sprake is van overmacht.

 2. Onder overmacht wordt onder meer –en niet beperkt tot- begrepen; ziekte en/of afwezigheid van cruciale LOYALBEE medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van LOYALBEE, tekortkomingen van door LOYALBEE ingeschakelde derden, hardwarestoringen, server storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

 3. LOYALBEE is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

Overige bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden kan tussentijds worden aangepast. Wijzigingen zullen tijdig gecommuniceerd worden via digitale kanalen, zoals bijvoorbeeld –maar niet expliciet– via email. Indien Gebruiker het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, zal Gebruiker dit binnen 30 dagen schriftelijk bij LOYALBEE kenbaar maken, anders erkent Gebruiker de nieuwe voorwaarden –al dan niet stilzwijgend– te aanvaarden.

 2. Indien er bepalingen uit onze andere voorwaarden in tegenstrijd zijn met deze voorwaarden, zullen deze bepalingen in deze voorwaarden bepalend zijn, mits duidelijk anders is bepaald in de andere voorwaarden.

 3. Mochten afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden ten dele ongeldig zijn, zullen de overige bepalingen vooralsnog in stand blijven.

 4. Alle actuele- en overige van toepassing zijnde voorwaarden zijn eveneens online terug te vinden op de website via www.loyalbee.nl

 5. Op al onze voorwaarden en overeenkomsten zijn uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Middelburg.

46072.TBC Logo Loyalbee RGB op blauw.png
 • 177-1779357_got-a-question-call-1-877-858-white
 • 1b3bec070f7bb1c007dbaaeafaeb21b7
 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle

© 2023 LOYALBEE B.V.

KvK: 88723380 - BTW: NL859423037B01

bottom of page